Enquesta condicions de vida 2023

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 09:00

Durant el mes d’abril del 2023 es portarà a terme la recollida d’informació presencial de l’Enquesta de condicions de vida a Sant Esteve de Palautordera

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) elabora l’Enquesta de condicions de vida 2023, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i amb el suport de l’Institut Nacional d’Estadística.

L’Enquesta té com a objectiu conèixer la renda i les condicions de vida de les llars, com també la composició de la pobresa i l’exclusió social. Aquesta actuació estadística està prevista al Decret 36/2023, de 7 de març, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023.

Durant el mes d’abril del 2023 es portarà a terme la recollida d’informació presencial de l’Enquesta de condicions de vida 2023 a Sant Esteve de Palautordera. L’Idescat ha adjudicat la recollida d’informació a l’empresa Investigación, Planificación y Desarrollo, SA, per mitjà de licitació pública.

Per tal de dur a terme l’Enquesta, un entrevistador degudament identificat es traslladarà a Sant Esteve de Palautordera per enquestar-hi les persones seleccionades en la mostra. 

La publicació dels resultats de l’Enquesta de condicions de vida 2023 està prevista per al mes de desembre de 2023, i es durà a terme a través del web de l’Idescat (www.idescat.cat), on també trobareu els resultats de les edicions anteriors.

La informació que es proporcioni a l’Enquesta quedarà protegida pel secret estadístic d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i el seu tractament s’adequarà a les exigències de la normativa de protecció de dades personals, en els termes establerts al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Això suposa que les dades personals no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat.

D’altra banda, en tractar-se d’una estadística oficial, us informem que la resposta a l’Enquesta és obligatòria, d’acord amb la mateixa Llei.

Podeu consultar els aspectes tècnics i legals de l’Enquesta al web de l’Idescat, a l’adreça https://www.idescat.cat/dades/ecv/ . També podeu posar-vos en contacte amb l’equip de recollida de l’Enquesta a través del telèfon 900 907 567 o de l’adreça electrònica condicionsdevida@idescat.cat .

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem atentament.

Darrera actualització: 04.04.2023 | 14:13