Concurs de cartell per la Festa Major d'estiu 2022

Dijous, 3 de març de 2022 a les 14:00

El tema d’aquest any és lliure. El termini de presentació finalitzarà a les 14 hores del dia 29 d’abril de 2022. Premi únic de 200 euros al treball guanyador.

Des de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, preparant el necessari per la propera Festa Major d'estiu, s'obre la convocatòria del concurs de cartell per la Festa Major del 2022, d'acord amb el següent:

 • El tema d’aquest any és lliure. El procediment i les tècniques d’aquest concurs són lliures. Com a mínim en el treball hi ha de constar el text “Festa Major 2022, Sant Esteve de Palautordera, dies 5, 6, 7 i 8 d’agost”, amb un tipus de lletra que sigui entenedor.
 • Cada concursant només podrà presentar un treball. Aquest haurà de tenir una mida de 28x28 cm.
 • Els treballs han de presentar-se a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera de 9 a 14 hores, amb un lema al dors. S’hi adjuntarà un sobre tancat, dins el qual s’indicarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor/a. A la part exterior d’aquest sobre s’anotarà també el lema.
 • En cas que l’autor/a sigui menor d’edat, s’inclourà en el sobre adjunt autorització del pare/mare o tutor legal.
 • El termini de presentació finalitzarà a les 14 hores del dia 29 d’abril de 2022. Els treballs que es rebin fora de termini o no compleixin les bases quedaran fora de concurs declarant-se exclosos.
 • S’atorgarà un únic premi de 200 euros al treball guanyador (aplicant-se el descompte d’IRPF corresponent).
 • El treball guanyador passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i en podrà fer l’ús que consideri convenient.
 • L’autor/a o autors/es de l’obra, amb la presentació de la proposta pel concurs accepten Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera cedir tots els drets sobre aquest cartell, inclòs qualsevol tipus de reproducció en qualsevol aplicació informàtica o lúdica. El guanyador/ra es compromet a fer una versió de l’obra a una sola tinta i a presentar ambdues versions en suport informàtic en el termini màxim de 10 dies a la comunicació de que ha estat el cartell guanyador.
 • Els treballs que no resultin guanyadors restaran a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera a disposició dels seus autors/es per tal que els puguin recollir fins al 31 de setembre de 2022, moment a partir del qual l’Ajuntament ja no es fa responsable de la seva conservació i custòdia.
 • Totes les obres participants s’exposaran públicament durant la Festa Major. Els autors/es que no vulguin sortir de l’anonimat durant l’exposició ho hauran de fer constar expressament dins el sobre que s’adjunta al treball.
 • La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
 • El present concurs es podrà declarar desert si cap de les propostes presentades es vota pels membres del jurat.

Trobareu la informació completa al document adjunt amb de les Bases que regulen el concurs de cartells per a la festa major 2022 de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Darrera actualització: 11.05.2022 | 10:22