Ban - Neteja de parcel·les i poda de tanques vegetals

Dijous, 25 de maig de 2023 a les 09:00

S'ha publicat el BAN d'alcaldia sobre la neteja de parcel·les i poda de tanques vegetals

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; article 197 els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.
Recordeu que, aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu.
A més, s’hi ha de sumar les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les properes per la mala olor, les plagues d’insectes, etc.
Per tant, comunico a qui tingui parcel·les brutes i en estat d’abandonament i tanques vegetals que sobresurtin en més de 20 cm. del límit de la finca que hi ha temps fins al 15 de juny per netejar-les i informo que el seu incompliment serà objecte de sanció d’acord amb els articles 214, 215 i 219 del mateix text legal.
Les persones que no ho hagin fet dintre del termini, seran requerits individualment per l’Ajuntament, amb un nou termini de 15 dies, passats els quals, si no ho han fet, podran ser sancionats, d’acord amb l’annex del quadre de sancions de l’Ordenança de Civisme vigent a Sant Esteve de Palautordera.

Darrera actualització: 25.05.2023 | 13:35