Ban d'alcaldia - Limitacions d'aigua piscines

Dilluns, 26 de juny de 2023 a les 09:05

Vist l’estat d’excepcionalitat degut a la sequera per emergència climàtica es publica un BAN municipal de limitacions per l'ompliment i/o reompliment de piscines

Vist l’estat d’excepcionalitat en què ens trobem degut a la sequera per emergència climàtica i vista la Llei 9/2923, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, us informem de les limitacions que afecten a l’ompliment i/o reompliment de piscines:

  • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
  • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total ( si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2. del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés pública com les dels establiments turístics, centres esportius, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
  • En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
Darrera actualització: 26.06.2023 | 12:18