09B - Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Darrera actualització: 29.11.2021 | 13:09