logo


Convocatòria pública de concurs per cobrir temporalment una plaça d’auxiliar administriu/iva Condicions de treball: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal per substitució de la titu[...]
El proper dia 2 d’octubre el consultori municipal romandrà tancat. Els usuaris que ho necessitin poden adreçar-se al CAP de Santa Maria de Palautordera de 8 a 20 hores (telèf[...]
L’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, comunica que a partir del dilluns 17 i fins el dilluns 24 de setembre es podrá consultar la llista del cens per a la realització [...]
El termini per efectuar l’ingrés dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2018 es del 17 de setembre fins el dia 20 de novembre [...]
El ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària de l’11 de juliol, va aprobar les bases de la convocatòria pública, per a cobrir temporalment una baixa, d’un opera[...]
La junta de govern local, va aprovar d’obrir el període per tal que les entitats i les associacions municipals puguin sol·licitar subvencions per activitats i/o actes de caràcter c[...]
Vista l’acta del Tribunal Qualificador del concurs-oposició de la plaça de tècnic superior d’intervenció, realitzat el 24 d’abril de 2018, per la qual es formula la proposta de pro[...]
D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214d) 215d) i 219 els propietaris de le[...]
Convocatòria del Ple extraordinari 25 d’abril de 2018 a les 19:30 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Aprovació de[...]