logo


El ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària de l’11 de juliol, va aprobar les bases de la convocatòria pública, per a cobrir temporalment una baixa, d’un opera[...]
La junta de govern local, va aprovar d’obrir el període per tal que les entitats i les associacions municipals puguin sol·licitar subvencions per activitats i/o actes de caràcter c[...]
Vista l’acta del Tribunal Qualificador del concurs-oposició de la plaça de tècnic superior d’intervenció, realitzat el 24 d’abril de 2018, per la qual es formula la proposta de pro[...]
D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214d) 215d) i 219 els propietaris de le[...]
Convocatòria del Ple extraordinari 25 d’abril de 2018 a les 19:30 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Aprovació de[...]
Anunci aprovació programa d’habitatge d’inserció social [...]
Anunci aprovació reglament cementiri [...]
Tipus de convocatòria: Ordinària Data i hora: 11 / d’abril / 2018 a les 19:30 Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Pa[...]