logo


Què és i per a què serveix?

Anualment, l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera obre una convocatòria de subvencions per a activitats i programes d’interès públic local de les entitats i col·lectius sense ànim de lucre.

Qui ho pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

Col·lectius no constituïts legalment i inscrits al Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

 Quins documents s’han de portar?

1. Sol·licitud

2. Certificat d’aprovació de pressupost (per a entitats)

3. Declaració jurada d’aprovació de pressupost (per a col·lectius)

4. Compliment de requisits legals

5. Imprès de domiciliació bancària

 Quin cost té?

Gratuït

 Quan es pot fer?

Modalitats ordinàries: del 1 de març al 31 de març de 2016 (Les que es porten a terme habitualment)

Modalitat extraordinària: del 1 de març al 31 de març de 2016 (les que es realitzen puntualment i/o sense continuïtat)

Com i a on es pot presentar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Si necessiteu suport per a l’elaboració de la sol·licitud, us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, trucar al telèfon 93 848 00 82 o escriure un correu electrònic a ajuntament@santestevedepalautordera.cat

Quant temps triga la resposta?

En el termini màxim de tres mesos, i un cop comprovat el compliment dels requisits, el sol·licitant rebrà en el seu domicili la notificació d’atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada. Si transcorregut aquest termini no s’ha produït una resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

A on es pot trobar més informació?

La normativa d’àmbit estatal que regula aquesta matèria és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Informació d’interès

Per a poder concórrer a la convocatòria anual de subvencions que convoca l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, és imprescindible que les entitats estiguin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i que els col·lectius de persones no constituïts com a entitats estiguin inscrits al Registre Ciutadà.

Documents adjunts