logo


Què és i per a què serveix?

La justificació de la subvenció és un tràmit necessari per al cobrament del segon 50% de la subvenció. Una vegada realitzada l’activitat subvencionada, l’entitat o col·lectiu ha de lliurar al Registre de l’Ajuntament l’imprès normalitzat de justificació acompanyat de la documentació necessària.

Qui ho pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre o col·lectius no constituïts legalment que hagin rebut l’atorgament de subvenció per part de l’Ajuntament.

Quins documents s’han de portar?
  • Imprès de justificació
  • Memòria
  • Certificat d’aplicació de la subvenció (per a entitats)
  • Declaració jurada d’aplicació de la subvenció (per a col•lectius)

 

Quin cost té?

Gratuït.

Quan es pot fer?

Fins a trenta dies naturals després d’haver realitzar l’activitat subvencionada, però sempre abans del 31 de gener de l’any següent a l’atorgament de la subvenció.

Com i a on es pot presentar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Quant temps triga la resposta?

Un cop comprovat el compliment dels requisits, l’entitat o col•lectiu rebrà el segon 50% de la subvenció atorgada.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de l’imprès de justificació.

On es pot trobar més informació?

Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per a activitats i programes d’interès públic local de les entitats, durant l’any 2007.
La normativa d’àmbit estatal que regula aquesta matèria és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Informació d’interès

Les factures de justificació de la subvenció han de reunir els requisits següents:

  • portar la data de l’any d’atorgament de la subvenció
  • anar a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció o del representat del col•lectiu beneficiari de la subvenció
  • fer referència a les despeses generades per l’activitat objecte de subvenció
  • incloure les informacions següents: número de factura, lloc i data de l’emissió, nom i cognoms, raó social i NIF tant de l’emissor com del destinatari, descripció detallada del concepte i import total
  • els impostos han d’estar desglossats (IVA i IRPF, si s’escau). Si l’emissor de la factura està exempte d’IVA, s’ha de fer constar a la factura la causa de l’exempció. Si l’emissor de la factura és un professional que tributa per IRPF, l’entitat o col•lectiu haurà d’acreditar el pagament a Hisenda de la retenció practicada

 

DOCUMENTS RELACIONATS