logo


Què és i per a què serveix?

L’acceptació de la subvenció és un tràmit necessari per al cobrament del primer 50% de la subvenció. Una vegada rebuda la notificació d’atorgament de subvenció, l’entitat o col•lectiu ha de lliurar al Registre de l’Ajuntament l’imprès normalitzat d’acceptació acompanyat de la documentació necessària.

Qui ho pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre o col·lectius no constituïts legalment que hagin rebut l’atorgament de subvenció per part de l’Ajuntament.

Quins documents s’han de portar?

1. Acceptació de la subvenció
2. Certificat de la Seguretat Social conforme l’entitat està al corrent de pagament o declaració jurada de no obligació de presentar declaració a la Seguretat Social
3. Imprès de domiciliació bancària (només en el cas que s’hagin produït canvis en relació a l’any anterior)
4. Autorització per demanar certificats a Hisenda. Els certificats de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social tenen una validesa de 6 mesos.

Quin cost té?

Gratuït.

Quan es pot fer?

Fins a vint dies naturals després de rebre la notificació d’atorgament de la subvenció.

Com i a on es pot presentar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Quant temps triga la resposta?

Un cop comprovat el compliment dels requisits, l’entitat rebrà el 50% de la subvenció atorgada

Quina documentació es lliura?

Comprovant de l’acceptació

On es pot trobar més informació?

Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per a activitats i programes d’interès públic local de les entitats, durant l’any 2012.
La normativa d’àmbit estatal que regula aquesta matèria és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

DOCUMENTS RELACIONATS