logo


 

En el Ple extraordinari del divendres 3 de juliol de 2015 es van aprovar les retribucions dels càrrecs electes i els grups municipals.

Retribució dels regidors de govern

Consisteix en un sou mensual (14 pagues) en base a les dedicacions parcials que declaren que tindran en el desenvolupament de les seves atribucions. Aquesta és l’única retribució que cobraran, doncs ja incorpora l’assistència a totes les reunions dels òrgans de govern així com la representativitat de l’Ajuntament en institucions i òrgans externs.

La relació de dedicacions (sobre 37,5 hores/setmana) i retribucions brutes és la següent:

Daniel Fernández, 28 hores a la setmana, 1.436,74 € al mes. Total anual 20.114,30 €.

Esteve Rosell, 18 hores a la setmana, 738,89 € al mes. Total anual 10.344,50 €.

Marc Aureli Nieto, 14 hores a la setmana, 574,69 € al mes. Total anual 8.045,72 €.

Neus Calam, 14 hores a la setmana, 574,69 € al mes. Total anual 8.045,72 €.

Natàlia Expósito, 14 hores a la setmana, 574,69 € al mes. Total anual 8.045,72 €.

Elies Ramil, 18 hores a la setmana, 738,89 € al mes. Total anual 10.344,50 €.

Sònia Castell, 14 hores a la setmana, 574,69 € al mes. Total anual 8.045,72 €.

Retribucions dels regidors a l’oposició

Seran per assistència. 30 € per cada sessió plenària i 25 € per assistència a comissions.

Retribucions als grups municipals

Per poder desenvolupar la seva feina de grup polític i poder realitzar les seves accions informatives, els grups municipals percebran trimestralment la quantitat fixa de 105,15 €, quantitat que es veurà incrementada en cada cas, per 26,29 € per cada regidor del grup.

Indemnització per desplaçaments

En cas d’efectuar-se algun desplaçament fora del municipi, en representació municipal, es percebrà una indemnització de 0,30 €/Km.