logo


En el Ple extraordinari del dimecres 26 de juny de 2019 es van aprovar les retribucions dels càrrecs electes i els grups municipals.

El Ple ordinari del 18 de desembre de 2019, va augmentar la dedicació de l’alcalde Dani Fernández  del 80 a 95% i el de la regidora Sònia Castell del 24 al 32%.

Retribució dels regidors de govern

Consisteix en un sou mensual (14 pagues) en base a les dedicacions parcials que declaren que tindran en el desenvolupament de les seves atribucions. Aquesta és l’única retribució que cobraran, doncs ja incorpora l’assistència a totes les reunions dels òrgans de govern així com la representativitat de l’Ajuntament en institucions i òrgans externs.

La relació de dedicacions (sobre 37,5 hores/setmana) i retribucions brutes és la següent:

  • Daniel Fernández, 35,6 hores a la setmana (95%), 2.137,50 € al mes. Total anual 29.925 €.
  • Neus Calam, 12 hores a la setmana (32%), 576 € al mes. Total anual 8.064 €.
  • Marc Aureli Nieto, 14 hores a la setmana (37,33%), 672 € al mes. Total anual 9.408 €.
  • Natàlia Expósito, 12 hores a la setmana (32%), 576 € al mes. Total anual 8.064 €.
  • Andreu Mollet, 15 hores a la setmana (40%), 720 € al mes. Total anual 10.080 €.
  • Sònia Castell, 12 hores a la setmana (32%), 576 € al mes. Total anual 8.064 €.

 

Retribucions dels regidors a l’oposició

Seran per assistència. 60 € per cada sessió plenària i 30 € per assistència a comissions.

Retribucions als grups municipals

Per poder desenvolupar la seva feina de grup polític i poder realitzar les seves accions informatives, els grups municipals percebran trimestralment la quantitat fixa de 120 €, quantitat que es veurà incrementada en cada cas, per 40 € per cada regidor del grup. Això dona una quantitat anual per grup municipal de:

  • JUNTS per Sant Esteve (JUNTS): 1-440 €/any
  • Vallflorida Republicana CUP (VR-CUP): 960 €/any
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 800 €/any

 

Indemnització per desplaçaments

En cas d’efectuar-se algun desplaçament fora del municipi, en representació municipal, es percebrà una indemnització de 0,30 €/Km.