logo


El pressupost municipal és l’eina de la que es dota la Corporació Municipal per planificar la gestió econòmica de l’Ajuntament i l’aplicació que se’n fa en els serveis del municipi. Al tractar-se d’una previsió, és un ens viu, que por anar-se modificant algunes vegades l’any per ajustar desviacions en ingressos i despeses.

El pressupost de l’any 2018 és de 3.692.211,41 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També podeu consultar els anteriors pressupostos en aquest enllaç.